När en person avlider ska, utöver begravning, en bouppteckning upprättas/förrättas inom tre månader efter dödsfallet och inlämnas till Skatteverket inom en månad efter upprättandet. Det är dödsbodelägarna som är ansvariga att se till att en bouppteckning upprättas samt att dödsboets förvaltas och sedermera avvecklas.

När bouppteckningen är registrerad av Skatteverket och boutredningen är klar ska tillgångarna fördelas genom ett arvskifte. Om den avlidne var gift eller sambo kommer man troligen att behöva göra en bodelning först. Ett registrerat partnerskap har samma lagstiftning som vid ett äktenskap.
Ett testamente kan innebära att arvsordningen förbigås.