Begravningshuvudmannen ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser och utan kostnad för dödsboet tillhandahålla

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
  • Transporter inom sitt område från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett
  • Kremering,
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
« Back to Glossary Index